druhy pokus-06_edited.jpg

Predstavenie odborníkov, ktorí sa zúčastnia jednotlivých diskusií v rámci Zelenej vízie pre Slovensko

cover do substra ky-23.png

DISKUTUJÚCI
ODBORNÍCI

logo ski-18.png
 

#3 Diskusia

Vladimír

Šucha

Fotky - Spíkry_3Diskusia-64.png

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Prírodovedec, vysokoškolský pedagóg a manažér. Od roku 2006 pracoval pre Európsku komisiu v Bruseli. Pôsobil ako riaditeľ direktoriátu pre vzdelávanie a kultúru. Následne sa stal zástupcom generálneho riaditeľa a v roku 2014 generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej komisie. V roku 2019 odišiel z Bruselu a začal pôsobiť v UNESCO. Od januára 2022 zastáva post vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Oľga

Gyárfášová

Fotky - Spíkry_3Diskusia-65.png

Poradkyňa prezidentky pre sociálne témy a verejnú mienku

Sociologička, výskumníčka a vysokoškolská pedagogička so zameraním na politickú sociológiu, sociálnu inklúziu, práva menšín a situáciu ohrozených skupín. Pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Dlhodobo spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky (IVO) na  projektoch k širokému spektru spoločenských a politických tém. Podieľala sa na viacerých občianskych kampaniach. V súčasnosti je externá poradkyňa prezidentky SR pre sociálne témy a verejnú mienku.

Gabriel

Bianchi

Fotky - Spíkry_3Diskusia-62.png

Zástupca riaditeľky, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Psychológ, spoluzakladateľ environmetálno-psychologického výskumu na Slovensku a spoluautor psychologickej koncepcie environmentálnej výchovy. Dlhodobo sa venuje nemedicínskemu výskumu sexuality, intimity, rizikového správania, sexuálnej výchove a možnostiam zmeny správania, ako aj presahom sexuality do občianskeho priestoru, občianskej participácii a deliberatívnej demokracii.

Branislav Bleha

Fotky - Spíkry_3Diskusia-63.png

Vysokoškolský pedagóg, prodekan Prírodovedeckej fakulty UK

Demograf, profesor a prodekan pre rozvoj a IT na Prírodovedeckej fakulte UK. Garant študijného programu geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje. Je spoluautorom demografických prognóz Slovenska na celoštátnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Je expertom medzinárodnej demografickej siete Population Europe.

#2 Diskusia

Ivan

Mikloš

medajlonky ľpodujatie pekne-37.png

Slovenský ekonóm a politik

Poznáme ho ako osobnosť ekonomickej transformácie na Slovensku. Podľa ankety časopisu Euromoney bol v roku 2004 ocenený ako „Najlepší minister financií“.
 

Bol ministrom privatizácie. Spoluzaložil a s prestávkami viedol ekonomický think tank MESA10. V prvej vláde Mikuláša Dzurindu zastával post podpredsedu vlády pre ekonomiku. V rokoch 2002-2006 a 2010-2012 bol podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej republiky.

 

Dve volebné obdobia pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Počas rokov 2015-2016 zastával pozíciu hlavného poradcu ukrajinskej ministerky financií a bol zároveň poradcom ukrajinského ministra hospodárstva. Od apríla 2016 do augusta 2019 pôsobil vo funkcii hlavného ekonomického poradcu ukrajinského premiéra. Je tiež spoluzakladateľom ukrajinského ekonomického think tanku Centre for Economic Strategy. Počas jeho pôsobenia vo vládach Mikuláša Dzurindu v rokoch 1998-2006 Slovensko zaznamenalo viacero medzinárodných úspechov, medzi ktoré sa radí najmä vstup do OECD, NATO a Európskej
únie.

 

Bol hlavným architektom reforiem, vďaka ktorým bolo Slovensko v roku 2004 Svetovou bankou označené za najreformnejšiu krajinu na svete. Je držiteľom mnohých domácich aj medzinárodných ocenení a autorom množstva odborných publikácií, článkov a blogov.

Ivana

Maleš

ivvana maleš bublbe-52.png

Spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky 

Ivana je spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, kde momentálne pôsobí.

 

Venuje sa oblasti politiky obehového hospodárstva a jeho implementácii na komunálnej úrovni. Študovala Environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte, UK v Bratislave. Po ukončení štúdia začala pracovať v oblasti odpadového hospodárstva.

 

18 rokov sa venuje téme odpadového hospodárstva najmä v komunálnej sfére. V súkromí sa snaží o zero waste spôsob života. 

Karel

Hirman

medajlonky ľpodujatie pekne-36.png

Podnikateľ, ktorý sa venuje poradenskej činnosť v oblasti energetiky

V rokoch 2016 – 2019 pôsobil ako Konzultant Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Strategickej poradenskej skupiny EÚ pre podporu reforiem na Ukrajine. Bol riaditeľom Sekcie energetických činností v Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) kde sa venoval okrem iného aj overovaniu hospodárnosti sústav centrálneho vykurovania miest a obcí, energetickým auditom a poradenstvu pre štátnu správu, samosprávu, podnikateľský sektor a verejnosť. Pracoval v priemysle a pôsobil ako reportér týždenníka Trend.

Viliam

Páleník

medajlonky ľpodujatie pekne-38.png

Samostatný vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV, ktorý skúma makroekonomický vývoj, trh práce a inklúziu na Slovensku a v Európskej únii.

Venuje sa aj vplyvu starnutia na zmeny v štruktúre produkcie a pracovnej sily, ako aj na inovácie a technologický pokrok. Je autorom alebo spoluautorom desiatok vedeckých článkov v oblasti ekonomického modelovania a empirických analýz. Aktívne sa zúčastňuje spoločenského diskurzu.

 

Je úspešným riešiteľom vedeckých projektov Európskej komisie, Svetovej banky a viedol viacero projektov slovenských vedeckých agentúr, vládnych inštitúcií a veľkých podnikov. Je prezidentom Inštitútu zamestnanosti v Bratislave.

#1 Diskusia

Michal Vašečka

fotky pekne medaijlonky-28.png

Sociológ, odborne sa zameriava na etnické, rasové a migračné štúdiá, ako aj otázky populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti.

Sociológ, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Bratislava Policy Institute.

 

V rokoch 1998-2005 pôsobil ako programový riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky (IVO), v rokoch 2006-2012 v Centre pre výskum etnicity a kultúry, v rokoch 2002-2017 na Masarykovej Univerzite v Brne  (2006-2012).

 

Od roku 2013 je zástupcom SR v ECRI pri Rade Európy.

Elena Višnar

Malinovská

visna fotka pekna-31.png

Head of Unit – Policy development in the area of adaptation to climate change

Právnička a vedúca oddelenia adaptácie na klimatickú zmenu na Generálnom riaditeľstve pre ochranu klímy Európskej komisie (EK). Počas 16 rokov v európskych štruktúrach sa zaoberala politikami v oblasti životného prostredia, energetiky, mobility a klímy v postavení referenta na Generálnom sekretariáte, člena Kabinetu Komisára pre životné prostredie, hovorkyne pre slovenské predsedníctvo. Zapálená cyklistka, skautka, mama troch hokejistov.

Tatiana

Kratochvílová

fotky pekne medaijlonky-29.png

Viceprimátorka hlavného mesta SR

Dopravná inžinierka - prvá námestníčka primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V minulosti pôsobila ako riaditeľka sekcie dopravy na miestnom úrade Bratislava – Staré mesto, aj na Magistráte hlavného mesta SR. Je známou komunálnou aktivistkou a poslankyňou samosprávy.

Norbert

Kurilla

fotky pekne medaijlonky-30.png

Poradca prezidentky pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie

Environmentálny diplomat a ekonóm - poradca prezidentky pre oblasť životného prostredia.

 

V minulosti pôsobil, ako štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR. Osem rokov  pracoval na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli. Bol slovenským zástupcom v riadiacej Rade Európskej environmentálnej agentúry a podpredsedom Výboru OECD pre zelený rast.