top of page
druhy pokus-06_edited.jpg
logo ski-18.png

Zásady zpracovania osobných údajov v súvislosti s užívaním webových stránok

GDPR icon-61.png
Odbornci - sub

A) ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov vykonávané Správcom (ako je tento vymedzený v nasl. odseku Zásad) počas Vášho používania webových stránok www.zelenavizia.sk (ďalej len „Webové stránky“) ).

 2. ​ Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je spoločnosť Budovy pre budúcnosť, IČO: 42448018, so sídlom Račianska 1579/88B 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (ďalej len „Správca“).

 3. Kontaktné údaje správcu sú: 

  • Adresa: Budovy pre budúcnosť 

  • Račianska 1579/88B83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

  • Email: info@ski.sk

 4. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a prostredníctvom kontaktného formulára.

 2. Správca spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje – Vaše meno a priezvisko;

 • kontaktné údaje – Váš e-mail a telefónne číslo;

 • sieťové identifikátory (cookies), IP adresa;

 • ďalšie špecifické údaje, ktoré nám sami poskytnete – či už ako súčasť Vašej sťažnosti, petície, námietky, podnetu, otázky alebo napríklad žiadosti o informácie.

III. Právne dôvody a účely spracovania osobných údajov

1. Právnymi dôvodmi spracovania Vašich osobných údajov sú tieto:

 • Váš súhlas so spracovaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR na účely uvedené v nasl. odseku týchto Zásad;

 • Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu alebo tretej strany podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2. Osobné údaje sú spracovávané na nasledujúce účely:

 • Zasielanie obchodných oznámení, ponuka služieb a produktov, a zacielenie reklamy (Správca Vám môže zasielať obchodné oznámenia či newslettery, najmä z oblasti práva a podnikania, a ponúkať služby prostredníctvom e-mailu; pre zacielenie reklamy môžu byť využívané aj údaje získané pri návšteve Webových stránok;

 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov (najmä v prípade Vášho záujmu o zamestnanie u Správcu či inú spoluprácu so Správcom alebo v prípade registrácie na odborné semináre a vzdelávacie či spoločenské akcie prostredníctvom Webových stránok);

 • Ochrana oprávnených záujmov Správcu (napr. ochrana siete proti poškodzujúcemu konaniu alebo ochrana pred zneužitím Webových stránok).

3. Zo strany Správcu môže dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním poskytujete svoj výslovný súhlas.

IV. Čas uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje podľa účelu ich spracovania:

 • Zasielanie obchodných oznámení, ponuka služieb a produktov, a cielenie reklamy – počas trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s osobitnými právnymi predpismi;

 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov – počas trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne do odvolania súhlasu so spracovaním, príp. po dobu nevyhnutnú na vybavenie požiadaviek;

 • Ochrana oprávneného záujmu Správcu alebo tretích osôb – maximálne po dobu 3 rokov od doby začiatku spracovania údajov, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak (napr. upravujúce výkon advokácie) alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje po dobu dlhšiu v súvislosti s konkrétnym prípadom.

 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby:

 • Zabezpečujúce služby prevádzkovania Webových stránok a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním Webových stránok;

 • Zaisťujúce marketingové služby.

 

2. Cookies:

 • Naše webové stránky používajú cookies. Ďalšie informácie o cookies nájdete na podstránke Cookies.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR;

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;

 • právo na výmaz osobných údajov podľa článku 17 GDPR („právo byť zabudnutý“);

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR;

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a

 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email Správcu uvedený v čl. I. týchto Zásad.

 

2. Sťažnosti proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika, webové stránky : https://dataprotection.gov.sk/

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2.  Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na Webové stránky, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

 3.  Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním vyplneného kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/as týmito Zásadami a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. Správca je oprávnený tieto Zásady zmeniť. Novú verziu Zásad zverejní na Webových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto Zásad na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste Správcovi poskytol/a.

 

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 10. 1. 2022.

bottom of page